Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tu jesteśmy

Facebook

 

Ubezpieczenia dla firm (ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, mienia, pracowników)

 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo-kontraktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe,m.in.;

 •     OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 •     OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z włączeniem terytorium USA, Kanady i terenów pozostających pod ich jurysdykcją
 •     OC za szkody w pomieszczeniach i budynkach będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o podobnym charakterze
 •     OC za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
 •     OC za szkody osobowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
 •     OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
 •     OC za szkody w środkach transportu należących do osób trzecich powstałych podczas lub wskutek ich załadunku i rozładunku
 •     OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
 •     OC za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez
 •     OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 •     OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego
 •     OC za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia
 •     OC wspólnoty mieszkaniowej
 •     OC za szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktu finalnego, powstającego dopiero w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego z innymi wyrobami (pomieszanie, połączenie)
 •     OC za szkody poniesione przez osoby trzecie, z powodu wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, poddane obróbce lub przerobione za pomocą maszyn, urządzeń i ich części wyprodukowanych, dostarczonych, montowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego
 •     OC za szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub dalszej obróbki nie może być sprzedany
 •     OC za koszty osób trzecich poniesione na usunięcie, demontaż lub odsłonięcie wadliwych produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad
 •     OC za szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkody wynikłe z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o parametrach innych iż uzgodnione
 •     OC za czyste szkody majątkowe
 •     OC za szkody wynikłe z posiadania czy użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje
 •     OC za szkody wynikłe z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych
 •     OC za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu
Ubezpieczenie mienia obejmuje mi.in:

    maszyny, urządzenia, wyposażenie,

    środki obrotowe,

    mienie osób trzecich

    wartości pieniężne,

    mienie pracownicze.