OFERTA:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
 • OC obowiązkowe in. dla biur rachunkowych, radców podatkowych, architektów i inżynierów budownictwa, radców prawnych, zarządców nieruchomości, komorników sądowych, pośredników nieruchomości, organizatorów imprez masowych, osób sporządzających świadectwa energetyczne i wiele innych;
 • OC dobrowolne m.in. dla sportowców, lekarzy, pielęgniarek i położnych, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, aptek, członków władz spółki, osób wykonujących zawód medyczny, przewoźników drogowych.
UBEZPIECZENIA FIRMOWE
 • mienie firmowe: budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposarzenie, nakłady inwestycyjne, szyby i inne przedmioty szklane, środki obrotowe, mienie osób trzecich, wartości pieniężne, mienie poracownicze;
 • ubezpieczenie utratry zysku;
 • Odpowiedzialnośc cywilna z trytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia oraz z tytułu posiadania i prowadzenia przedsiębiorstwa;
 • floty samochodowe;
 • grupowe ubezpieczenia na życie;
 • Cargo;
 • OC przewoźnika i spedytora;
 • budowa i montaż (CAR/EAR);
 • podróż służbowa;
 • gwarancje ubezpieczeniowe: kontraktrowe (wadium, należyte wykonanie, zwrotu zaliczki, usunięcia wad i usterek), środowiskowe, celne, kaucyjne, akcyzowe, płatnicze;
 • ubezpieczenia dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Samochód i kierowca:

 • OC: Obowiązkowe Ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, motoroweru, ciągnika itp.);
 • AC: ochrona pojazdu w przypadku wypadku, kolizji, kradzieży, gradobicia czy innego uszkodzenia;
 • NNW: odszkodowanie z tytułu wypadku dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu;
 • ASSISTANCE: pomoc drogowa w przypadku awarii, wypadku, kolizji, braku paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków, rozładowania akumulatora, pękniętej opony itp. Oferowana pomoc to m.in. holowanie, pojazd zastępczy, zapewnienie noclegu, zapewnienie opieki nad dziećmi i zwierzętami i inne;
 • Szyby: organizacja i pokrycie kosztów związanych z naprawą bądź wymianą szyby samochodowej ubezpieczonego pojazdu.

Domy i mieszkania:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • domy jednorodzinne lub mieszkania;
 • domy w budowie;
 • stałe elementy wyposażenia wnętrz in. podłogi, instalacje, meble w zabudowie,glazura, armatura, wszystko co jest przytwierdzone na stałe;
 • ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt RTV i AGD, komputery, ubrania, bizuteria, inne rzeczy osobiste;
 • domki letniskowe;
 • ogrodzenia wraz z siłownikami do bram;
 • budowle tj. chodniki, wiaty, altany, miejsca parkingowe, oświetlenie ogrodowe;
 • garaże wolnostojące;
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, w tym najemcy lub wynajmującego assistance;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
 • koszty ochrony prawnej;
 • ubezpieczanie nagrobków.

Zakres ochrony to m.in.

 • ryzyka nazwane czyli ogień i inne zdarzenia losowe m.in. pożar, powódź, uderzenie pioruna, grad, huragan, zalanie, upadek drzew lub masztów;
 • all risk czyli wariant od wszystkich ryzyk;
 • kradzież z włamaniem, rozbój, dewastacja;
 • przepięcia;
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia;
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym;
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków;
 • Assistance domowy.

Podróże ( wyjazd turystyczny, służbowy, sportowy, na studia)

Zakres obejmuje m.in.

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia poniesionych w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem;
 • transport poszkodowanego do placówki medycznej;
 • transport do kraju;
 • koszty poszukiwań i ratownictwa;
 • pomoc prawną;
 • ubezpiecxzenie bagażu podróżnego;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
 • OC w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim wyrządzone podczas wyjazdu zagranicznego.

Ubezpieczenia rolne

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadacza gospodarstwa rolnego;
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • ubezpieczenia dobrowolne m.in. zwierząt, sprzętu, pojazdów wolnobierznych, maszyn, wyposarzenia domów itp.

Zdrowie i życie

Zdrowie:

 • opieka medyczna, doetęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w ramach prywatnej opieki medycznej w wybranych placówkach;
 • ubezpieczenia dedykowane w przypadku zachorowania na raka i inne ciężkie choroby;
 • świadczenia w przypadku leczenia szpitalnego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku bądź choroby;
 • świadczenia operacyjne.

Życie:

 • terminowe i bezterminowe ubezpieczenia na życie;
 • ubezpieczenia rentowe;
 • ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

 • NNW indywidualne: gwarancja wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest uszkodzenie ciała lub śmierć osoby ubezpieczonej;
 • NNW szkolne: kompleksowa ochrona przedszkolaków i uczniów.

WSPÓŁPRACUJEMY Z 17 TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI: